IF I WERE QUEEN BEATRIX: A GREEN ECONOMY FOR THE NETHERLANDS

[Permalink]

25 september 2009

[Lucas Reijnders, one of the authors of this highly interesting proposal for a "green" budget speech from the Dutch daily Volkskrant, is an intiator of Concerned Citizens against Climate Change. The Dutch text is followed by an English translation.]

Groene Troonrede

Lucas Reijnders, Jeroom Remmers, Volkskrant, 25-09-2009

Minder vlees eten of kernenergie?Misschien zijn er oncomfortabele, schier onaanvaardbare maatregelen nodig om aarde en mensen te redden.

Leden van de Staten-Generaal,

Rond Prinsjesdag was er massale kritiek op de regeringsplannen. Dit vraagt om een nieuwe, groene troonrede met meer visie, waarin de regering nu al grote besluiten neemt. Bij deze.

De huidige tijd vraagt om bereidheid tot verandering. Want het wordt nooit meer zoals vroeger. Dit was zo na de oliecrisis in de jaren zeventig, en nu weer dankzij de huidige energie- en klimaatcrisis en de financieel-economische crisis. Beperkingen in onze consumptie zijn onvermijdelijk. In 1988 zei de koningin in haar kerstboodschap: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare, het einde van het leven zélf tóch voorstelbaar.’ Inmiddels is ruim 25 procent van het leven op aarde inderdaad afgestorven.

Door het groeiende energiegebruik nemen broeikasgassen zo sterk toe dat het klimaat ontwricht raakt met massale, dodelijke gevolgen voor mens en natuur. Wetenschappers stellen geschokt dat het zes graden warmer kan worden. Twee graden stijging is het maximum om drastische, onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Ter vergelijking: twee graden kouder betekent een ijstijd.

De regering haalt haar eigen milieu- en klimaatdoelen voor 2020 lang niet, zo lieten onderzoekers in opdracht van de regering weten. Drastisch overheidsingrijpen is nodig, gericht op 80 procent reductie van fossiele brandstoffen. Oncomfortabele maatregelen, grenzend aan het onaanvaardbare. Maar als we niets doen, zijn de kosten vijf keer zo hoog.

Daarom voert de regering in 2010 de volgende verplichtende maatregelen in. Nieuwe kolencentrales worden indirect verboden door, net als in andere landen, een zeer hoge CO2-heffing op elektriciteitsproductie in te voeren. Ook wordt het verplicht CO2 dat vrijkomt bij verbranding van kolen zonder subsidie veilig op te slaan in de bodem. Alle bestaande woningen en kantoren moeten in 2015 verplicht geïsoleerd zijn (vloer, muren, dak, dubbelglas), zodat alle gebouwen dan op energielabel B uitkomen, met uitzondering van monumenten.

De regering vraagt daarom met klem uw spaargeld hiervoor te reserveren en uw vakanties uit te stellen. Zij roept het bedrijfsleven op hiervoor genoeg bouwvakkers op te leiden.

De regering werkt aan maatregelen om de consumptie van vlees, zuivel en vis terug te dringen in binnen- en buitenland. De Nederlander eet gemiddeld 84 kilo vlees per jaar. Dit moet terug naar 40 kilo, het mondiale gemiddelde. De veehouderij veroorzaakt minstens 12 procent van de uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met de uitstoot van alle personenauto’s. Zij is tevens verantwoordelijk voor 30 procent van de aantasting van de biodiversiteit en waterverspilling.

Daarom heeft prins Willem Alexander in mei op de Duurzaamheidsconferentie van de VN al opgeroepen tot lagere vleesconsumptie. Zo’n 80 procent van het landbouwoppervlak is in gebruik voor de productie van vlees en zuivel. De vleesconsumptie dreigt mondiaal binnen 20 jaar met 50 procent toe te nemen. De aarde trekt dit niet, en wij mensen ook niet.

Daarom voert de regering een milieuaccijns op vlees in van 2 euro per kilo. De huidige vleesconsumptie is uit het oogpunt van gezondheid 1,5 tot 2 keer te hoog . Door minder vlees te eten, besparen we evenveel broeikasgassen als via de kilometerheffing, terwijl het ons geld bespaart. Een leefstijl met een 43 procent lager energiegebruik biedt perspectief, omdat uit onderzoek blijkt dat het huishoudbudget met 20 procent omhoog gaat door andere consumptiekeuzen te maken.

De nieuwe Crisis- en Herstelwet zal niet door de koningin getekend worden. Dit blijkt een grote stap op de verkeerde weg om omstreden en milieuvervuilende projecten toch door te laten gaan.

Er komt nieuw klimaatbeleid voor lucht- en scheepvaart, vracht- en bestelauto’s en een kilometerheffing in 2011. Daarnaast stelt de regering 20 commissies in voor invoering van systemen die leiden tot 20 procent besparing, bijvoorbeeld benzine op de bon zoals in de jaren 1970. Dit geldt ook voor aardgas. En voor vlees, als de milieuaccijns onvoldoende werkt.

Onze aardgasvoorraad raakt te snel op. Het winningstempo gaat omlaag om vele generaties na ons ook van aardgas te voorzien. De regering wil dat de aardgasbaten vanaf 2011 zodanig geïnvesteerd worden dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt of bespaard, als er jaarlijks aan aardgas wordt gewonnen, uitgedrukt in pegajoule. Zo kan Nederland voldoende geld vrijmaken voor duurzame energie opwekking (20 procent in 2020, 80 procent in 2050) en voor energiebesparing.

Energiebedrijven krijgen de plicht elk jaar 1,5 procent meer duurzame energie te maken. Gemeenten moeten routekaarten opstellen om rond 2030 energieneutraal te worden.

Leden van de Staten-Generaal, ons land staat voor een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke opgave. Met vastberadenheid en bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten om Nederland sterker uit de crisistijden tevoorschijn te laten komen.

Op u rust de verantwoordelijkheid uit te stijgen boven partijpolitieke belangen. Want de toekomst van de aarde en de mensen zelf staat op het spel.

Lucas Reijnders is hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. Jeroom Remmers is senior adviseur klimaat & beleid bij adviesbureau BuildDesk

-------------------------------------------------


IF I WERE QUEEN BEATRIX: A GREEN ECONOMY FOR THE NETHERLANDS

[On Prinsjesdag, the third Tuesday of September, the Dutch monarch opens the new sessions of Parliament with a “Troonrede”, a speech prepared by the cabinet, providing a political summary of the government’s budgetary intentions. This year’s Troonrede was particularly dull and counter-productive. This is an alternative speech calling for drastic measures to reduce greenhouse gases, proposed by the Dutch environmentalists Lucas Reijnders and Jeroom Remmers, and published in the Dutch daily Volkskrant on September 25th . Lucas Reijnders is an initiator of Concerned Citizens against Climate Change]


Less meat consumption or nuclear energy? Perhaps there are uncomforable, almost unaccaeptable measures needed to save the planet and the human species.

Members of the Estates-General [the two houses of the Dutch Parliament]

Prinsjesdag provoked massive criticism of the government’s plans. This requires a new, visionary green speech from the throne, in which the government immediately takes major decisions. Therefore:

The present age demands readiness for change. For things will never be the same. This was the case after the oil crisis in the ‘seventies and now too thanks to the enegy- and climate crisis and the financial-economic crisis. Restrictions on our comsumption are unavoidable. In 1988, the queen said in her Christmas message: “The planet is slowly dying and the inconceivable – the end of life on earth – conceivable.” Meanwhile a good 25% of life on earth has indeed died.

Because of increasing use of energy, greenhouse gases are increasing so much that the climate is out of kilter, with massive, deadly consequences for man and nature. Shocked scientists announce that warming may increase by six degrees. But a two degree increase is the maximum to prevent drastic, irreversible consequences. For comparative purposes: two degrees cooler would signify a new ice age.

Researchers employed by the government have made clear that the government is far from being able to achieve its own 2020 environment and climate goals. Drastic governmental intervention is needed, aiming at an 80% reduction in fossil fuel use. Uncomfortable measures, bordering on the unaccepatble. But if we do nothing, the cost will be five times greater.

Therefore the government will introduce in 2010 the following obligatory measures: New coal-fired power plants will be indirectly forbidden by introducing, as in other countries, a very high carbon tax on the production of electricity. It will also be obligatory, without subsidy, to store underground carbon dioxide that is released by burning coal. All existing residences and offices must be insulated no later than 2015 (floors, walls, roofs and double glass windows), such that all buildings conform to energy label B, with the exception of munuments.

The government appeals to you therefore to reserve your savings for such insulation and to postpone your vacations. It calls on companies to train a sufficient number of building workers for this purpose.

The government is working on measures to reduce the consumption of meat, fish and dairy products. Dutch people eat on average 84 kilos [185 pounds] of meat per year. This should be brought back to 40 kilos, the global average. Cattle raising causes at least 12% of greenhouse gas emissions, an amount comparable to the emissions of all passenger cars. It is also responsible for 30% of the loss of biodiversity and of water squandering.

Therefore, Prince Willem Alexander [Crown Prince] has appealed in May at the UN sustainability conference for lower meat consumption. Roughly 80% of arable land is now used for the production of meat and dairy products. Meat consumption threatens to increase globally by 50 per cent within two decades. The earth cannot take this and neither can we humans.

Therefore the government is introducing an environmental tax on meat products of 2 euros per kilo. Current meat consumption is from a health standpoint 1.5 to 2 times too high. By eating less meat, we save as much greenhouse gases as through the kilometer tax on driving, while we also save money. A life style with a 43% reduction in energy use is promisng, because research shown that the domestic budget increases by 20% with a different consumption pattern.

The Queen will not sign the new Crisis and Recovery Act, since this appears to be a major step in the wrong direction. It would allow approval of many controversial and environmentally dangerous projects. [This legislation would make it administratively easier to build highways and expand airports.]

There will be a new climate policy for air and ship transportation and a kilometer tax on car use from 2011. In addition, the government creates 20 commissions to introduce systems that lead to 20% savings, for example by rationing gas as in the 1970’s. Such rationing will also apply to natural gas. And to meat, if the enviroment tax is insufficient.

Our natural gas supplies are quickly being exhaused. The rate of extraction will be reduced to provide many generations after us with natural gas. The government wants the profits from natural gas to be reinvested in such a way that as much energy will be saved or produced sustainably as there is natural gas being extracted.
Energy companies will be obliged to create 1.5% more renewable energy annually. Towns and cities must prepare road maps to become energy neutral by 2030.

Members of the Estates General, our country is confronted by an exceptional but by no means impossible task. With determination and willingness to change we can use the chances to permit The Netherlans to emerge stronger from this time of crisis. The responsibility rests on you to rise about party interests. For the future of the planet and its people is at risk.

Lucas Reijnders is Professor of Environmental Science at the University of Amsterdam amd the Open University. Jeroom Remmers is senior advisor on climate and policy at the BuildDesk consultancy.


>>> Back to list