Dutch Friends of the Earth condemns weakening EU climate package

[Permalink]

12 december 2008

Friends of the Earth NL (Milieudefensie) Press Release

EU undermines Poznan climate summit. World climate negotiations must accelerate. Dutch Environment Minister in positive role at talks


Poznan/Amsterdam 12 December 2008. On the last day of the climate summit in Poznan it has become clear that no progress has been made in the approach to global warming. The European Union has not upheld its vanguard position. It has made no commitments of financial support for developing countries in their struggles against climate change, and, through the failure of its climate program, it has lost its credibility. Milieudefensie believes that this EU failure and lack of commitment is the main cause of the failure of Poznan. To end successfully in December 2009 at the decisive climate summit in Copenhagen, the UN negotiations must now accelerate greatly.

Willem Verhaak, representing Milieudefensie, says: “In Poznan, all eyes were fixed on the European Union, but it was paralyzed by shameless quarreling between member states about the European climate package. Instead of showing leadership, the EU placed a bomb under the the climate summit.

European Heads of State have left nothing standing from the Climate Package of the European Commission, which was sharpened in October by the European Parliament. Given the present proposal, the EU will hardly emit fewer greenhouse gases in 2020 than now. The rest will be bought off by investments outside of Europe. Moreover, in the coming decade only a small part of the emissions rights are to be auctioned and no money is being reserved for the developing countries. “Poland, Germany and Italy should be ashamed that they have sacificed all good climate intentions to the industrial lobby,” Verhaak says. “They should have seized the financial crisis as an opportunity rather than an obstacle to dealing with the climate crisis.”

Friends of the Earth NL calls on the Members of the European Parliament to demand substantial improvements during the final vote on the European climate package next week. Parliament has the power to amend or reject the proposals of the Heads of State. Willem Verhaak: “If the European Parliament keeps a straight back, it will put the governmental leaders before a clear choice. A powerful climate package or an unacceptable delay.”

Parliament has to make progress on the following points: Auction of all emission rights, use of auction income for climate support to developing countries; strong limitation of the possibility for offsetting reduction obligations outside of Europe; and an automatic increase in the reduction target from 20 to 30 per cent when there is a global climate agreement.

Dutch Environment Minister Cramer appealed, as did Milieudefensie (Friends of the Earth NL), for an acceleration of global negotiations. Moreover, she pleaded for serious discussion of the constructive proposals of developing countries and takes a strong stand for an honest and effective financing of global climate policy. Willem Verhaak: “By presenting her own proposals, she has stuck her neck out. Despite the fact that The Netherlands is a small country, it can make a diffierence.”


Persbericht - Milieudefensie

EU legt bom onder klimaattop Poznan

Mondiale klimaatonderhandelingen moeten naar turboversnelling
Minister Cramer speelt positieve rol in Poznan

Poznan/Amsterdam 12 december 2008 Op de laatste dag van de mondiale
klimaattop in Poznan is duidelijk geworden dat er geen vooruitgang is
geboekt in de aanpak van de opwarming van de aarde. De Europese Unie
heeft haar leidersrol niet waargemaakt. Zij heeft geen toezeggingen
gedaan om ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen in de strijd
tegen klimaatverandering en door mislukking van het eigen klimaatpakket
zich ongeloofwaardig gemaakt. Volgens Milieudefensie is dat de
belangrijkste oorzaak van het mislukken van Poznan. Om nog succes te
halen eind volgend jaar op de beslissende klimaattop in Kopenhagen,
moeten de mondiale onderhandelingen nu in een turboversnelling.

Willem Verhaak: “Alle ogen in Poznan waren gericht op de Europese Unie,
maar die werd verlamd door schaamteloos geruzie tussen lidstaten over
het Europese klimaatpakket. In plaats van leiderschap te tonen heeft de
Unie een bom onder de klimaattop gelegd“.

De Europese regeringsleiders hebben in Brussel niets overgelaten van het klimaatpakket van de Europese Commissie, dat begin oktober nog werd
aangescherpt door het Europarlement. Met het huidige voorstel stoot de
EU in 2020 nauwelijks minder broeikasgassen uit dan nu. De rest wordt
afgekocht buiten Europa. Daar komt bij dat er de komende 10 jaar maar
een klein deel van de emissierecht wordt geveild en geen geld wordt
gereserveerd voor ontwikkelingslanden. “Polen, Duitsland en Italië
moeten zich schamen dat ze alle goede klimaatvoornemens hebben
opgeofferd aan de lobby van de industrie,” stelt Verhaak. “Zij hadden de financiële crisis moeten aangrijpen als káns in plaats van als obstakel voor de aanpak van de klimaatcrisis.”

Milieudefensie roept de europarlementariërs op om volgende week, tijdens de finale stemming over het Europese klimaatpakket, te kiezen voor substantiële verbeteringen. Het Parlement kan de voorstellen van de regeringsleders amenderen of verwerpen. Willem Verhaak: “Als het
Europarlement haar rug recht houdt dan stelt zij de regeringsleiders
voor een duidelijke keuze: Een krachtig klimaatpakket of een
onacceptabele vertraging.”

Het Parlement moet op de volgende punten winst boeken: Veiling van alle
emissierechten; gebruik van de opbrengsten van die veiling voor
klimaatsteun aan ontwikkelingslanden; forse inperking van de
mogelijkheid om eigen reductiedoelstellingen buiten Europa af te kopen;
sancties voor landen die hun reductiedoelstellingen niet halen én een
automatische aanscherping van de Europese reductiedoelstelling van 20
naar 30 procent bij totstandkoming van een mondiaal klimaatakkoord.

Minister Cramer van Milieu heeft op de klimaattop in Poznan net als
Milieudefensie opgeroepen tot versnelling van de mondiale
onderhandelingen. Bovendien heeft zij ervoor gepleit om de constructieve voorstellen van ontwikkelingslanden serieus te bespreken en maakt ze zich hard voor een eerlijke en effectieve financiering van het mondiale klimaatbeleid. Willem Verhaak: „Door met een eigen voorstel hiervoor te komen steekt ze haar nek uit. Ondanks dat Nederland een klein land is kan dat het verschil maken.“


>>> Back to list