CLIMATE ACTIVISTS OCCUPY OIL TERMINAL IN AMSTERDAM HARBOR, PROTESTING FILTHY DIESEL SOLD IN AFRICA

[Permalink]

15 april 2017

[4C English translation follows the Dutch report in Het Parool. While this aritcle does not identify the organization behind the occupation, an article in AT5 Nieuws says they were from Climate Justice Amsterdam.]

Bezetting Amsterdamse haven gestopt

De bezetting van olieterminal Eurotank in de Amsterdamse haven is voorbij. De twintig klimaatactivisten die daar zaterdagochtend een olietank beklommen, zijn vrijwillig vertrokken.

Bart van Zoelen, Het Parool, 15 spril 2017

Na zeven uur vol op de wind bovenop de olietank zijn de actievoerders rond drie uur zaterdag zelf weer naar beneden geklommen. Ze hadden een vrije aftocht gekregen van de politie en zijn tevreden over de aandacht die ze hebben getrokken.

Namens Eurotank laat een woordvoerder weten dat de terminal met enige aanpassingen in bedrijf is gebleven. "Zolang de demonstranten niet over het terrein gingen lopen, kon dat ook. We hebben ze vanochtend direct op de hoogte gesteld van de veiligheidsregels. Daarom konden we ietwat aangepast doorwerken. Het is niet zo dat alles stilgelegd is."

Dirty DieseL

De bezetters protesteerden tegen de uitvoer van extra vervuilende diesel naar Afrika vanuit de Amsterdamse haven. Ook keren ze zich tegen verdere groei van de benzineoverslag in wat nu al de grootste benzinehaven van de wereld is.

Vanaf de olietank rolden ze een spandoek uit met de tekst 'Dirty Diesel = CO2lonialism'. Dirty Diesel is de titel van een geruchtmakend rapport waarin de Zwitserse pressiegroep Public Eye vorig jaar openbaarde dat Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen belangrijke schakels zijn in de doorvoer van benzine en diesel voor de Afrikaanse markt met honderden keren meer zwavel dan aan de pomp in de EU is toegestaan.

Ook werd aannemelijk gemaakt dat in deze havens voor de Afrikaanse markt een laagwaardige, goedkopere brandstof wordt geproduceerd, aangelengd met reststoffen. Vooral Amsterdam kwam naar voren als haven waar dit gebeurt.

Voldoet aan eisen

De in Afrika met pompstations actieve oliemaatschappij Vitol zou voor het zogeheten blenden van deze brandstoffen vooral de opslagtanks van Eurotank gebruiken. De terminal is van tankopslagbedrijf VTTI, dat op zijn beurt voor vijftig procent eigendom is van Vitol.

De woordvoerder van VTTI zegt dat de bedrijfsvoering van ETA voldoet aan alle eisen die de Nederlandse overheid en de EU stellen. Ook vindt VTTI dat de handel in brandstoffen voor de West-Afrikaanse markt moet worden aangepakt door internationale wet- en regelgeving.

Zowel de branche als de havenautoriteiten zijn daarover internationaal en binnen Nederland over in gesprek, schrijft de woordvoerder. 'Om te kijken hoe kan worden bijgedragen aan verandering van de lokale standaarden en regelgeving ten aanzien van voor de West-Afrikaanse markt geblende brandstoffen.'

----------------------------------------------------------------------------

Occupation in the Harbor of Amsterdam ends

The occupation of the Eurotank oil terminal in the harbor of Amsterdam has ended. The twenty climate activists who climbed up an oil tank on Saturday morning have voluntarily left.

Bart van Zoelen, Het Parool, 15 spril 2017

At about 3 PM, after seven hours of a windy day on top of an oil tank, the activists voluntarily climbed down. They had received unconditional permission to leave from the police and are satisfied with the publicity they received.

A spokesperson for Eurotank said that the terminal, with minor changes, could stay in operation. "It was acceptable as long as the demonstrators didn't walk over the terrain. We informed them this morning of the safety rules. Then we could continue operations with only minor adaptations and had no need to shut down."

Dirty Diesel

The occupiers protested against the export of particularly polluting diesel from the Amsterdam harbor to Africa. They were also denouncing the further growth of gasoline storage in what is already the world's largest gasoline harbor.

From the top of the oil tank they unrolled a banner with the text "Dirty Diesel = CO2lonialism." "Dirty Diesel" is the title of a report of the Swiss pressure group Public Eye that caused quite a stir. The report revealed last year that Amsterdam, Rotterdam, and Antwerp are essential links in the export to Africa of gasoline and diesel with hundreds of times more sulfur than is permitted in the EU.

The report also made clear that an inferior, cheaper fuel, diluted with waste products, is being produced in these harbors for the African market,

Requirements met

Oil company Vitol, which supplies service stations in Africa, is alleged to use the storage tanks of Eurotank for the blending of these fuels. This terminal is property of tank storage company VITI, which in turn is half owned by Vitol.

A spokesman for VITI says that the management policy of ETA conforms to all requirements of the Dutch and EU authorities. VITI also believes that the fossil fuel trade for the West African market should be handled by international law and regulation.

The spokesman writes us that both the sector and the harbor authority are discussing this with international and Dutch regulators "to see how local standards and regulations might be altered concerning blended fuels for the West African market."
>>> Back to list