NETHERLANDS - IN NEGOTIATIONS FOR NATIONAL CLIMATE PLAN, INDUSTRY CLASHES WITH GREEN NGOS OVER CCS

[Permalink]

11 june 2018

[4C Note: This article from the Dutch daily Trouw is important enough to merit translation, which we offer immediately following it.]

Toekomst klimaatplan onzeker door ruzie tussen milieuorganisaties en industrie

Frank Straver– Trouw, 11 juni 2018
© ANP

Milieuorganisaties en industrie botsen over CO2-opvang. De milieuclubs willen echt groene ambities zien.

In de eindfase van de onderhandelingen over het Nationale Klimaatakkoord staan natuur- en milieuorganisaties lijnrecht tegenover de industrie. De partijen slagen er niet in consensus te vinden over een cruciaal onderdeel: het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2.

De milieuclubs willen niet dat de CO2-uitstoot van fabrieken ondergronds wordt opgeslagen. In plaats daarvan moet de chemie en de industrie daadwerkelijk vergroenen. Door vol in te zetten op het gebruik van groene energie neemt de uitstoot van broeikasgas vanzelf af en hoeft CO2 niet te worden opgeslagen. De milieulobby is nu bang dat de industrie daaraan slechts beperkt wil meewerken.

Die waarschuwing zet de besprekingen over een klimaatakkoord plots openlijk op scherp. De onderhandelaars hielden zich maandenlang keurig stil, een teken dat er vooruitgang wordt geboekt. De frictie is voor minister Wiebes van economische zaken en klimaat onwenselijk. Nederland hoopt met zo’n klimaatakkoord te kunnen voldoen aan het internationale klimaatverdrag van Parijs. De steun van grote milieuclubs en bedrijven is onmisbaar om het kabinetsdoel van 49 procent CO2-verlaging in 2030 te halen. Begin juli moet het akkoord op hoofdlijnen klaar zijn.

Opslag


Nu is CO2-opslag, via buizen in lege gasvelden onder zee, een prominent idee voor industrieclusters. Het vergroenen van de industrie is één van de vijf onderhandelpunten, naast gasloos wonen, vervoer, landbouw en energieproductie. Wiebes rekent erop dat de industrie en de milieuorganisaties samen plannen voor CO2-opslag vastleggen, blijkt uit een brief van de minister die nog naar de Tweede Kamer moet en in het bezit is van Trouw.

Daarin staat dat Nederland carbon capture and storage (CCS, de opslag van broeikasgas) ‘met beide handen moet aangrijpen’. In het regeerakkoord was afgesproken dat álle CO2 van industrie in 2030 in de grond moet worden gestopt. Wiebes halveerde dat torenhoge doel al.

Die manier van CO2-reductie vinden de groene onderhandelaars onacceptabel, zegt onderhandelaar Faiza Oulahsen van Greenpeace. Zij wil ondergrondse opslag ‘liefst niet of anders minimaal’ in het klimaatakkoord zetten. “Wij zijn niet overtuigd van nut en noodzaak. Opslag is niet echt groen. Je creëert een afvalberg onder de grond.”

Dat is riskant, zegt Greenpeace. Bovendien zou de techniek, vooral de transportbuizen, peperduur zijn. Uit sommen van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat dit wel meevalt, maar Greenpeace vertrouwt die cijfers niet. Ook directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu zegt: “Er wordt over CCS te rooskleurig gedacht.”

Succesvolle projecten

Volgens overheid en industriekoepels is grootscheepse CO2-opslag wel een goed idee. Het is de enige techniek die zware industrie relatief snel ‘groen’ kan maken. Bedrijfsterreinen, zoals de Rotterdamse haven, hebben daarom al plannen in die richting. Het is een bewezen techniek, zeggen zij. Er zijn al succesvolle buitenlandse projecten, in Canada en de VS, om broeikasgas op te bergen in bodemholtes.

Die buitenlandse projecten zijn klein en technisch anders dan het Nederlandse idee, stelt Greenpeace in een nieuwe studie. “Wij mogen met ons klimaatbeleid niet gokken op zo’n onzekere techniek”, zegt Oulahsen. De industrie laten omschakelen naar groene energie als wind en waterstof is ook nieuw, erkent zij, maar ‘zeker kansrijk’.

Wiebes noemt CCS als tussenoplossing. Maar als je er eenmaal aan begint, zit je er nog tientallen jaren aan vast, zeggen de milieuorganisaties. Toch willen ze het klimaatakkoord niet op voorhand laten klappen als CO2-opslag erin wordt opgenomen. Maar ze willen dat dat minimaal wordt. Demmers wil extra plannen van de industrie zien voor groene energieoplossingen. Of dat lukt? Demmers: “Het gaat spannend worden.”


=====================================================================================

Future of Climate Plan uncertain because of quarrel between environmental groups and Industry

Environmentalists clash with industry on CCS. Green organizations want genuine climate ambitions

Frank Staver, Trouw, June 11, 2018

In the final phase of negotiations for the National Climate Accord, organizations for nature and environment are directly opposed to industrial lobbies. The two sides cannot reach a consensus on a crucial issue: the capture and storage of greenhouse gas CO2.

The environmental groups are opposed to the underground storage of CO2 emissions from factories. Instead, they want industry to go genuinely green. By fully implementing green energy, greenhouse gas emissions are automatically reduced and there is no need to store CO2. The green lobby fears that industry has only a limited commitment to such CO2 elimination.

That warning indicated an open clash in the discussions for a climate agreement. The negotiators had for months maintained silence, a sign that progress was being made. The friction is undesirable for Minister of Economic Affairs Wiebes. The Netherlands hopes that such a climate agreement will allow it to meet the target of the Paris Accord. But the support of the major environmental groups and industries is indispensable for the cabinet’s goal of a 49% CO2 reduction in 2030. The main lines of the accord have to be ready by early July.

Storage

CO2 storage, via pipelines to empty gas fields under the ocean, is a principal idea for the industrial lobbies. The greening of industrial production is one of the five points to be negotiated, alongside of transportation, agriculture, energy production and living without gas. That Wiebes has been counting on agreement between industry and the environmental organisations to plans for CO2 storage emerges from a letter of the Minister which is about to be sent to the Parliament and which Trouw has obtained.

That letter says that carbon capture and storage “must be grabbed with both hands” by the Netherlands. In the coalition’s governing accord, it is agreed that all industrial CO2 must be buried in the ground in 2030. Wiebes has already halved that goal.

But that form of CO2 reduction is unacceptable to the green groups, according to negotiator Faiza Oulahsen of Greenpeace. She would prefer to avoid underground storage in the climate accord altogether or at most allow it minimally. “We are not convinced of the utility and the need. Storage is not really green. You create a mountain of waste under the ground.”

That would be risky, Greenpeace argues. Moreover the technology, especially the transport pipage, is very costly. Figures given by the Planning Agency for Environment show that this is not so, but Greenpeace mistrusts their figures. Diretor Marjolein Demmers of Nature and Environment [Nature & Milieu] agrees: “People think too optimistically about CCS.

Successful Projects

But government and industrial lobbies are in favor of large scale CO2 storage. It’s alleged to be the only technique that can make heavy industry green fairly quickly. Industrial terrains, such as the harbor of Rotterdam, consequently already have plans for it. It’s a proven technique, they say. There are already successful porjects in Canada and the USA to store greenhouse gas in underground caverns.

In a new study, however, Greenpeace argues that the foreign projects are small and technically different from the Dutch idea. “We can’t bet our climate policy on such an uncertain technique,” Oulahsen says. She recognizes that having industry switch over to green energy like wind and hydrogen is also innovative, by “certainly promising”.

Wiebes calls CCS an interim solution. But, the environmental groups say, once you begin with it, you’re stuck with it for decades. Nonetheless, they don’t want to abandon the climate agreement if CO2 storage is included in it. But they want it to be minimal. Will that work? Demmers: “It’s going to be exciting."
>>> Back to list