DUTCH BUSINESS NEWSPAPER - IPCC REPORT SEES CCS, NUCLEAR ENERGY INDISPENSABLE IN MOST 1.5C SCENARIOS

[Permalink]

9 october 2018

[4C Note: The article below is our translation of De ongemakkelijke waarheid van het IPCC. For our Dutch readers, we reproduce the original article after the translation.]

The Inconvenient Truth of the IPCC

Bert van Dijk, Financieel Dagblad, October 9, 2018

The UN climate report that was published on Monday is replete with warnings about global warming and scenarios for preventing the worst consequences. But it also contains and inconvenient truth: without carbon capture and storage and without a growing role for nuclear energy, the climate targets are out of reach.
In four main scenarios, the UN’s IPCC outlines what could be needed to attain a CO2-neutral world in 2050. In three of the four scenarios, the use of CO2 storage grows explosively – in the most extreme case to 2118 gigatons in 2100. But until now only 200 million tons of CO2 has been stored.

Only in a scenario in which the global demand for energy in 2050 is lower than now – despite a growth of world population of about two billion people – does CO2 storage not play a role.

Greenpeace looks forward to precisely this scenario. The environmental NGO is strongly opposed to carbon capture and storage as well as to nuclear energy. Faiza Oulahsen of Greenpeace says, “there is a scenario which has no need of carbon capture and storage. So it is possible. It’s a political choice.”

Confirmation


The Global CCS Institute, an umbrella organization for CCS stakeholder groups, is quite happy with the IPCC report. In a reaction to it, the organization views it as a further confirmation that carbon storage “is essential to counteract climate change”. Its chairman Brad Page says, “Now that the world falls further behind in the international obligations to prevent climate change, it becomes ever more clear that carbon capture and storage is an essential part of the arsenal of clean technologies needed to confront climate change.
According to Page, the IPCC as well as the International Energy Agency confirm that carbon capture and storage is the only technology that is able to remove the CO2 emissions of heavy industry, such as the CO2-spewing cement, steel and petrochemical industries.

Nuclear energy


All four of the IPCC’s main scenarios show a strong growth of nuclear energy in coming decades, varying from an increase of 98% to one of at least 500% compared with 2010. The umbrella organization of nuclear energy companies, the World Nuclear Association, sees this as confirmation of its position: nuclear energy is indispensable for a limitation of global warming to 1.5 degrees centigrade. “The IPCC report concludes that to reach the 1.5 degree target the global emission of greenhouse gasses has to be lowered almost immediately”, says the lobby in a reaction. “That requires a faster transition to energy sources that emit little CO2, including nuclear energy.” Average production of nuclear energy, according to the Association, will be two and a half times what it now.
Environmental Planning Office

Martien Visser, lecturer in Energy Transition and Networks at the Hanze College of Groningen, does not avoid the inconvenient truth. “Nuclear energy and carbon capture and storage are not technologies we always want to think about, but they are important”, he says. Visser refers to the fact that the Dutch Environmental Planning Office [Planbureau voor de Leefomgeving] sees a role for these technologies. “In a report of October 2017, they explicitly name nuclear energy, CO2 storage and biomass and say that two of the three sources will be urgently need in the energy transition.”

====================================================================

De ongemakkelijke waarheid van het IPCC

Bart van Dijk, Financieel Dagblad, October 9, 2018

Het maandag gepubliceerde VN-klimaatrapport staat bol van de waarschuwingen over de opwarming van de aarde en scenario's om de ergste effecten te voorkomen. Maar er staat ook een ongemakkelijke waarheid in: zonder opslag van het broeikasgas CO₂ en zonder een groeiende rol voor kernenergie worden de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.

In vier hoofdscenario's schetst het VN-klimaatpanel IPCC wat er nodig zou kunnen zijn om te komen tot een CO₂-neutrale wereld in 2050. In drie van de vier scenario's groeit het gebruik van CO₂-opslag explosief, tot in het meest extreme geval tot 2118 gigaton in het jaar 2100. Ter vergelijking: tot nu toe is er wereldwijd ongeveer 200 miljoen ton CO₂ opgeslagen.

Alleen in een scenario waarin de wereldwijde energievraag in 2050 lager is dan nu — ondanks een groei van de wereldbevolking met ongeveer 2 miljard mensen — is er volgens het IPCC géén rol voor CO₂-opslag weggelegd.

En precies zo'n scenario ziet Greenpeace voor zich. De milieuorganisatie is fel gekant tegen CO₂-afvang en -opslag en tegen kernenergie. 'Er ís een scenario waarin je geen CO₂-afvang en opslag nodig hebt', zegt Faiza Oulahsen. 'Het kan dus wel. Het is een politieke keuze.'
Bevestiging

Het Global CCS Institute, een branchevereniging voor partijen die met CO₂-opslag bezig zijn, is juist heel blij met het IPCC-rapport. De organisatie ziet daarin een verdere bevestiging dat CO₂-opslag 'essentieel is om klimaatverandering tegen te gaan', zo laat het in een reactie weten.

'Nu de wereld steeds verder uit koers raakt bij het halen van internationale klimaatveranderingsverplichtingen, wordt het steeds duidelijker dat CO₂-afvang en -opslag een essentieel deel is van het arsenaal schone technologieën die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken', zegt bestuursvoorzitter Brad Page.

Het IPCC en ook het Internationaal Energieagentschap bevestigen volgens Page dat CO₂-afvang en opslag de enige technologie is die in staat is de CO₂-uitstoot van grote industrieën, zoals de veel CO₂-uitstotende cement-, staal- en petrochemische industrie weg te nemen.

Kernenergie

In alle vier hoofdscenario's van IPCC groeit het gebruik van kernenergie de komende decennia sterk, van 98% tot ruim 500% ten opzichte van 2010. De branchevereniging van de kernenergiebedrijven, de World Nuclear Association, ziet hierin het eigen gelijk bevestigd: om de opwarming van de aarde te beperken tot niet meer dan 1,5 graden Celsius in 2100, is kernenergie nodig. 'Het IPCC-rapport concludeert dat om het doel van 1,5 graden te halen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen bijna direct omlaag moet worden gebracht’, aldus de lobbyclub in een reactie. ‘Dat vereist een snellere omschakeling naar elektriciteit, die moet worden opgewekt met energiebronnen die weinig CO₂ uitstoten, waaronder kernenergie.’ Gemiddeld zal de productie van kernenergie volgens de vereniging in 2050 tweeënhalf keer zo groot zijn.

Planbureau voor de Leefomgeving

Martien Visser lector Energietransitie en Netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen, gaat desgevraagd de ongemakkelijke waarheid niet uit de weg. 'Kernenergie en CO₂-afvang en opslag zijn technieken waar we misschien niet altijd aan willen denken, maar die wel belangrijk zijn', zegt hij. Visser wijst erop dat ook het Planbureau voor de Leefomgeving in Nederland een rol ziet voor deze technologieën. 'Zij noemen in een rapport in oktober 2017 ook expliciet kernenergie, CO₂-opslag en biomassa en zeggen dat je twee van die drie bronnen heel hard nodig hebt in de energietransitie.’


>>> Back to list