DUTCH PARLIAMENT TO DEBATE CLOSURE OF COAL-FIRED POWER STATIONS

[Permalink]

31 october 2018

[4C Note: The original Dutch version of this article comes after the English translation.]

Climate verdict forces the cabinet to action

Bart Zuidervaart en Niels Markus Trouw, , 31 October 2018

Wiebes must comply with Urgenda verdict. Political pressure to close coal-fired power plants increases
.
When the Second Chamber begins its climate debate tonight, one urgent question will be in the air: will the coal-fired power plants close earlier than scheduled?

Politiccal parties want action from Eric Wiebes, Minister of Economic Affairs and Climate, to be able to comply with the climate verdict imposed by the judge in the Urgenda case. Parties in the governing coalition expect commitments from the cabinet to reach a 25% reduction of greenhouse gasses in 2020 relative to 1990. The most obvious measure is the closing of one or two old coal plants.

The debate was originally supposed to be over the Dutch climate agreement and the negotiations about it with representatives of a large number of social sectors. A hundred organisations should agree this year on measures to reduce greenhouse gas emissions in 2030 by 49%. While the government is directly involved, in the coming months it’s the turn of the civil society negotiating groups.

Nonetheless, the Parliament is also involved in the debate. The Urgenda verdict of three weeks ago has sharpened the political debate about the climate. The judge dismissed all of the state’s arguments and obliged the cabinet to effect a 25% reduction of greenhouse gasses – while at the end of 2017, the Netherlands had achieved only 13%. Wiebes wrote in a reaction that the cabinet would carry out the verdict. Fighting the judicial decision, which the Minister was considering, is impractical: the highest court would not deliver a verdict until after 2020.

Coal-fired power plants

It’s unclear how the cabinet is planning to comply with the verdict. Earlier this year, Wiebes announced that as far as he was concerned, the two older coal plants (the Hemweg in Amsterdam and the Amer in Geertruidenberg) would close at the latest in 2025. Interesting, since the previous cabinet considered closing these plants from the 1990s before 2020, if that were necessary because of the Urgenda verdict.

Wiebes finds that too fast. He let it be known in May this year that the owners of the plants “should be given a normal and just possibility to obtain a proper return on their investment.”

During this evening’s debate the Minister can expect to be asked if he nonetheless will commit to an early cloaure. D66-member of Parliament Rob Jetten, now the chairman of the parliamentary fraction, said this spring that in his party’s opinion the “old and dirty” Hemweg power plant should be closed in 2019. Coalition partner Christen Unie then said: “The sooner the better.”

Yet it is uncertain if these parties of the governing collation will confront the minister with hard demands. Closing the coal-fired power stations is a kind of “elephant in the room.” If there is a political decision to quickly close the Hemweg or the Amer coal plants, the owners – Nuon and RWE – will demand a high price for the expropriation, and the parties know that. It is moreover conceivable that the minister may come with other measures to carry out the Urgenda verdict.

From the opposition, at least Green Left is demanding hard commitments to close the coal plants. The party has prepared an amendment according to which the budget of the Ministry of Economic Affairs would reserve money for buying out the energy companies. Green Left intends to submit this proposal to the Parliament next week.

=====================================================================

Het klimaatvonnis zet het kabinet voor het blok
Groen

Bart Zuidervaart en Niels Markus–Trouw, 31 oktober 2018

Minister Wiebes moet voldoen aan het Urgenda-vonnis. De politieke druk om kolencentrales te sluiten neemt toe.

Wanneer de Tweede Kamer vanavond begint aan het klimaatdebat, hangt één prangende vraag in de lucht: gaan er kolencentrales vervroegd dicht?


Politieke partijen willen actie van minister Eric Wiebes (economische zaken en klimaat) om te kunnen voldoen aan het klimaatvonnis in de Urgenda-zaak, waarin de rechter een bindend doel heeft opgelegd. Ook coalitiepartijen verwachten toezeggingen van het kabinet waarmee in 2020 een broeikasreductie van 25 procent ten opzichte van 1990 kan worden gehaald. De meest voor de hand liggende maatregel is het sluiten van een of twee oude kolencentrales.

Het debat zou oorspronkelijk alleen gaan over het klimaatakkoord en de onderhandelingen daarover met vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke sectoren. Nog dit jaar moeten meer dan honderd organisaties overeenstemming bereiken over maatregelen waarmee Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen moet uitstoten. De politiek bemoeit zich er nadrukkelijk mee, maar de komende maanden zijn de overlegorganen in de polder aan zet.

Toch heeft de Kamer in het debat genoeg te bespreken. Het Urgenda-vonnis van drie weken geleden heeft de politieke klimaatdiscussie verder op scherp gezet. De rechter veegde alle argumenten van de staat van tafel en verplichtte het kabinet om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met een kwart terug te brengen – terwijl eind 2017 de teller voor Nederland op 13 procent stond. In een reactie schreef Wiebes dat het kabinet het vonnis zal uitvoeren. De rechterlijke uitspraak aanvechten, wat de minister overweegt, heeft in de praktijk geen zin: de Hoge Raad zal in dat geval pas na 2020 uitspraak doen.
Kolencentrales

Hoe het kabinet aan het vonnis denkt te kunnen voldoen, is onduidelijk. Eerder dit jaar maakte Wiebes bekend dat wat hem betreft de twee oudere kolencentrales (de Hemweg in Amsterdam en de Amer in Geertruidenberg) uiterlijk in 2025 sluiten. Opvallend, want het vorige kabinet overwoog om deze centrales uit de jaren negentig nog voor 2020 dicht te doen, mocht dat nodig zijn voor het Urgenda-vonnis.

Wiebes vindt dat te snel. Hij wil, zo liet hij in mei dit jaar weten, de eigenaren van de centrales ‘een normale en rechtvaardige mogelijkheid geven om hun investeringen terug te verdienen’.

De minister kan vanavond tijdens het debat de vraag verwachten of hij alsnog wil overgaan tot vervroegde sluiting. D66-Kamerlid Rob Jetten, inmiddels de fractievoorzitter, zei dit voorjaar dat de ‘oude en vieze’ Hemwegcentrale wat zijn partij betreft al in 2019 dicht gaat. Coalitiepartner ChristenUnie stelde destijds: ‘Hoe eerder hoe beter’.

Toch ligt het niet voor de hand dat deze regeringspartijen de minister zullen confronteren met harde eisen. Sluiting van de kolencentrales is vanavond een soort ‘olifant in de Kamer.’ Als er een politiek besluit valt dat de Hemweg- of Amercentrale versneld dicht moet, zullen eigenaren Nuon en RWE een hoge prijs vragen om hen uit te kopen, en dat weten de partijen. Het is bovendien denkbaar dat de minister met andere maatregelen komt om het Urgenda-vonnis uit te voeren.

Vanuit de oppositie verlangt in ieder geval GroenLinks harde toezeggingen over de kolencentrales. De partij heeft een amendement klaarliggen waarmee in de begroting van het ministerie van economische zaken en klimaat geld wordt gereserveerd om de energiebedrijven uit te kopen. GroenLinks wil dit voorstel volgende week indienen in de Kamer.


>>> Back to list