REPORT FROM THE NETHERLANDS -- THE CLIMATE DEMONSTRATION IN THE HAGUE

[Permalink]

27 september 2019

[4C Note: An English translation follows this aritcle taken from the Dutch daily Trouw.]

‘Vecht, vecht, vecht, onze toekomst is een recht!’

Met spandoeken en leuzen trok de klimaatmars vrijdag door Den Haag. ‘We hebben geen tijd om tot 2050 te wachten.’

Jasmijn Missler, Trouw, 27 september 2019,

Gewapend met megafoons en met groene strepen schmink op hun wangen hangt een groepje scholieren rond op metrostation Leidschendam-Voorburg. Het is elf uur ’s ochtends en over twee uur begint de klimaatmars in Den Haag, de climax na een week van wereldwijde klimaatacties en de klimaattop in New York. De jongeren hebben gelopen van Wageningen naar Den Haag, in een ‘March for future’. De zestienjarige Lola is een van hen. Straks mag ze in Den Haag de demonstranten toespreken.

Ze vindt de doelen in het akkoord niet rigoureus genoeg. “We hebben geen tijd om tot 2050 te wachten. De komende tien jaar moeten we al drastische veranderingen doorvoeren.” Dat betekent bijvoorbeeld niet meer investeren in fossiele industrieën, ­biologisch gaan eten, en het openbaar vervoer goedkoper maken.

Het laatste stukje naar Den Haag legde de groep ze af met een elektrische fietstaxi, omringd door een handjevol supporters, waaronder Lola’s vader. Hij is vooral erg trots.

“Volgens mij leert ze heel veel in zo’n week, ook al is ze nu niet op school.”

Zelf is hij ook erg begaan met het milieu, hij protesteerde ooit tegen de effecten van zure regen. Of hij zijn dochter mogelijk beïnvloedt met zijn opvattingen? “Heb je ooit geprobeerd een zestienjarige te pushen? Dat gaat niet zomaar. Het is haar project, niet het mijne.”

Zenuwen

Nathan (14) en zijn klasgenootje Levi (13) leven zich uit door op elk bushokje en iedere lantaarnpaal een sticker van de klimaatstaking te plakken. Nathan begint over de speech van Greta Thunberg in New York. Die vond hij fel, maar terecht: “Haar boodschap is de waarheid en de waarheid is hard”.

Onderweg roepen de scholieren in de fietstaxi herhaaldelijk: “Vecht, vecht, vecht, onze toekomst is een recht!” Eenmaal aangekomen in Den Haag wordt de groep onthaald met gejuich. Spandoeken en kartonnen borden verkondigen leuzen als ‘Fossil fool’, ‘Act now or drown later’ en ‘Make love not CO2’. Een van de jongste betogers is een slapende peuter in een kinderwagen. Zijn vader loopt erachter en heeft een groot spandoek aan de wagen getapet.

Volgens de organisatie van de mars zijn er 25.000 actievoerders op de been. Achter het podium springt Lola op en neer van de zenuwen. Eenmaal op het podium spreekt ze over de krakende geluidsboxen: “Wij eisen een toekomst waar we naar kunnen uitkijken, en daar gaan we heel hard voor vechten.”

Dan marcheert de menigte ruim drie kilometer langs het Binnenhof en verschillende ministeries. Er wordt gesproken van 25.000 mensen. Dat is iets meer dan de helft van de 40.000 die de Klimaatmars op een zondag in maart liepen, maar gisteren moesten mensen vrij nemen om te demonstreren. Eerder liet vakbond FNV weten dat de Klimaatstaking niet als formele staking wordt erkend, omdat het geen geschil over arbeidsvoorwaarden is.

De vader van Lola staat vooraan in de menigte met een vlaggenstok met daarop een brandende wereldbol in zijn hand. Nog een laatste keer klinkt het protestlied, ditmaal begeleid door trommels: “Onze toekomst is een recht, vecht, vecht, vecht”.

-------------------------------------------------------------


Fight, Fight, Fight, Our future is a Right

With banners and chants, the climate march moved Friday through the Hague. "We have not tiime to wait until 2050"

Jasmijn Missler, Trouw, 27 september 2019

Equipped with megaphones and green makeup tripes on their cheeks, a group of high school children stands at the metro station Leidschendam-Voorburg. It's 11 AM and in two hoours the climate march begins in The Hague, climax of a week of global climate actions and the climate summit in New York. The young people have walked from Wageningen to The Hague, in a "March for Furure". The sixteen year old Lola is one of them. Soon she may address the demonstrators in The Hague.

She thinks the targets in the climate agreements are not strong enough. "We can't wait until 2050. In the next ten years we have to change drastically." That means, for example, stopping investing in fossil industries, eating biologically and making public transportation cheaper.

On the final stretch to The Hague the group used an electric bicycle taxi, circled by a group of supporters that included Lola's very proud father.

"I think she's learned a lot in this week, even if she's not at school."

He has himself been very concerned about the environment, having earlier protested against acid rain.He denies having influenced his daughter with his opinions. "Have you ever tried to push a sixteen year old? That's not easy. It's her project, not mine."

Nerves

Nathan and his classmate Levi (13) express their ideas by posting a sticker about the climate strike on every bus shelter and street light. Nathan talks about Greta Thunberg’s speech in New York, which he agreed with. ”Her message is the truth and the truth is tough.”

Along the way, the school children in the bicycle taxi call out again and again: “fight, fight, fight, our future is a right!” On arriving in The Hague, the group is greeted with cheers. Banner and cardboard posters carry slogans like “Fossil fool”, “Act now or drown later” and “Make love, not CO2”. One of the youngest demonstrators is a sleeping pre-schooler in a baby carriage. His father walks behind and has taped a large banner to the carriage.

According to the organizers of the march, 25,000 activists are walking. Behind the podium, Lola is jumping up and down with excitement. From the podium, she says into the crackling loudspeakers, “We demand a future that we can look forward to, and we’re going to fight hard for it.”

Then the crowd walks more than three kilometers alongside of the Binnenhof (seat of government) and several ministries. They’re talking about about 25,000 people. That’s a bit more than half of the 40,000 who took part in the climate demo on a Sunday last March, but people needed to take off from work to demonstrate this time. The FNV trade union federation said they wouldn’t recognize the climate strike as a formal strike because it doesn’t concern a conflict about working conditions.

Lola’s father is at the head of the column holding a banner displaying a burning planet. One final time they sing the protest song, this time accompanied by drums: “Our future is a right, fight, fight, fight”.>>> Back to list